Statut humanitarne udruge "Fra Mladen Hrkać"

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), na redovnoj sjednici Skupštine Humanitarne udruge ''fra Mladen Hrkać'' održanoj  23.03.2017. godine, donijet je novi

 

S  T  A  T  U  T

Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać''

I   OSNOVNE  ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu ; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za humanitarnu udrugu „fra Mladen Hrkać“.

Članak 2.


Naziv udruge je: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“

Skraćeni naziv udruge: HUMH
Sjedište udruge:  Zagreb
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać'' je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ je neprofitna pravna osoba

 

Članak 4.

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ ima svoj znak:
Znak udruge je pravokutnog oblika i u njemu se nalazi tekst u dva reda.
U prvom redu piše humanitarna udruga, a u drugom fra Mladen Hrkać.

 

 

 

Članak 5.

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ ima pečat.
Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm s obrisom lika fra Mladena Hrkaća oko kojeg se nalazi tekst koji glasi: humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ Zagreb.

 

Članak 6.

Udrugu zastupa Predsjednik, Prvi dopredsjednik i Tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 

II  CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA  I  DJELATNOSTI  UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju poticanja i razvijanja suradnje od općeg humanitarnog interesa i promicanja općih ljudskih vrijednosti u vidu :

 • pomoći oboljelim osobama i njihovoj pratnji iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i hrvatskog iseljeništva koji dolaze u Zagreb na liječenje bez obzira na dob, spol, vrstu bolesti, socijalni status, vjeroispovijest i nacionalnost.
 • promicanje volonterstva
 • organizacije volonterskih programa
 • promicanje ljudskih vrijednosti naročito kroz zdravstveni sustav
 • zaštite prava pacijenata posebno dječjih i zaštite ljudskih prava općenito
 • zaštite interesa branitelja i invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • psihološke, duhovne, informacijske i materijalne pomoći oboljelim osobama i članovima njihovih obitelji, s ciljem pomoći pri liječenju i podizanju kvalitete života oboljelih i liječenih osoba i članova njihovih obitelji
 • promicanje životnih kvaliteta i senzibiliziranje civilnog društva na važnost uključivanja i pružanja sveobuhvatne pomoći oboljelim i liječenim osobama i članovima njihovih obitelji, kroz razna humanitarna, športska , kulturna, kreativna i druga javna događanja

 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, zaštite zdravlja, socijalnih djelatnosti, ljudskih prava i međunarodne suradnje.

Članak 8.

Djelatnosti udruge su:

 

 • prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći, sukladno odredbama Zakona o humanitarnoj pomoći;
 • organiziranje volonterskih programa i aktivnosti

 

 

 

 • pronalaženje donatora za ostvarenje ciljeva iz članka 7. Statuta udruge, upućivanjem zamolbenih pisama, te izravnim kontaktima s domaćim i inozemnim pravnim i fizičkim osobama
 • sudjelovanje u medijima u svrhu promocije naših aktivnosti
 • organiziranje dobrotvornih priredbi, koncerata i ostalih kulturno-sportskih humanitarnih akcija
 • osvješćivanje javnosti o pravima pacijenata
 • suradnja sa braniteljskim udrugama, osobito sa udrugama koje skrbe o stradalnicima Domovinskog rata
 • suradnja sa studentskim udrugama
 • suradnja sa jedinicama lokalne uprave i samouprave
 • suradnja s tijelima državne uprave, gospodarskim i uslužnim tvrtkama, osobito sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi, te srodnim organizacijama i udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • sudjelovanje i organiziranje stručnih skupova, predavanja i tribina vezanim uz tematiku iz područja našeg djelovanja
 • usavršavanje kadrova udruge u svrhu što stručnijeg poslovanja
 • edukacija volontera i djelatnika udruge
 • izdavanje časopisa, brošura, knjiga, audio-vizualnih izdanja i slično, iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonu
 • informiranje javnosti o našim ciljevima
 • izrada raznih projekata vezanih za tematiku iz područja našeg djelovanja
 • razvijanje međunarodne suradnje
 • jačanje suradnje sa srodnim odrganizacijama u Hrvatskoj i izvan nje

Članak 9.

 

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i  korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

 • branitelji i stradalnici
 • djeca - opća populacija
 • djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi
 • djeca do 14 godina
 • djeca od 14-18 godina
 • djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi
 • djeca ratnih stradalnika
 • djeca s poremećajem u ponašanju
 • djeca s teškoćama u razvoju
 • djeca u riziku od socijalne isključenosti
 • gluhe osobe
 • gluhonijeme osobe
 • invalidi Domovinskog rata
 • lokalna i regionalna samouprava
 • mladi – opća populacija
 • mladi s teškoćama u razvoju
 • novorođenčad
 • obitelji
 • opća populacija pacijenata
 • osobe s cerebralnom i dječjom paralizom

 

 

 • osobe s mentalnom retardacijom
 • osobe s psiho-socijalnim teškoćama
 • osobe s mišićnom distrofijom
 • osobe s multiplom sklerozom
 • osobe s miastenijom gravis
 • osobe s amputacijom
 • osobe s paraplegijom/tetraplegijom
 • osobe s transplatiranim organima
 • osobe koje boluju od malignih bolesti
 • osobe koje boluju od kroničnih bolesti
 • osobe koje boluju od rijetkih bolesti
 • osobe koje boluju od zaraznih bolesti
 • osobe s invaliditetom
 • osobe s intelektualnim teškoćama
 • roditelji
 • roditelji djece s teškoćama u razvoju
 • slijepe i slabovidne osobe
 • sportaši s invaliditetom
 • ratni stradalnici
 • studenti
 • tijela državne uprave
 • udruge i građanske inicijative
 • ustanove socijalne skrbi
 • obitelji s troje i više djece
 • volonteri
 • zdravstvene ustanove
 • žene s invaliditetom
 • ostali
 • obitelji iz BiH i hrvatskog iseljeništva
 • pacijenti iz BiH i hrvatskog iseljeništva
 • udruge i građanske inicijative iz BiH i hrvatskog iseljeništva
 • djeca oboljela od malignih bolesti
 • djeca oboljela od kroničnih bolesti
 • djeca oboljela od rijetkih bolesti
 • djeca oboljela od zaraznih bolesti

 

Gospodarske djelatnosti Udruge

                                                       
Članak 10.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 

 • prodaja svojih proizvoda sukladno Zakonu o trgovini i darovnih donacija bez naknade darovatelju;
 • promidžbene djelatnosti;

 

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 11.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 • izvješćivanjem članova o radu Udruge na sjednicama tijela Udruge,
 • javnošću sjednica tijela Udruge, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
 • izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Udruge,
 • korištenjem  informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i slično),
 • javnim priopćavanjem,
 • organiziranjem posebnih događanja,
 • na druge odgovarajuće načine. 

 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

 

Članovi udruge se upisuju u Registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili u papirnatom obliku i obvezno sadrži slijedeće podatke:

- o osobnom imenu (nazivu) , OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udrugi,  kategoriji članstva, datumu prestanka članstva te druge podatke.
Popis članova uvijek je dostupan  na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članstvo je podijeljeno na:

 • Redovne članove udruge

 

Redovno članstvo podrazumijeva fizičke ili pravne osobe koji izravno sudjeluju u izvršavanju djelatnosti Udruge. Redovnim članom se postaje potpisivanjem pristupnice i upisom u registar članova.
Svi redovni punoljetni članovi čine Skupštinu Udruge, sudjeluju u radu i imaju pravo odlučivanja.
Maloljetni članovi Udruge mogu sudjelovati u aktivnostima Udruge, uz izjave i suglasnosti roditelja ali nemaju pravo odlučivanja.
Članovi obitelji korisnika, kao i djeca kada postanu  punoljetni mogu ako žele postati aktivni članovi udruge koji imaju pravo odlučivanja na Skupštini.

Redovni članovi Udruge mogu biti:

 • poslovno sposobne fizičke osobe
 • oboljeli
 • članovi njihovih obitelji i prijatelji
 • sve osobe koje žele pomoći oboljelima i članovima njihovih obitelji bez obzira na prebivalište i mjesto liječenja

 

 

 • članovima mogu postati i maloljetne osobe,  ali nemaju pravo odlučivati o tijelima Udruge
 • članom udruge mogu postati i pravne osobe, članstvo u Udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika
 • Obveze i odgovornosti redovnih članova su:

 

  • ostvarivanje zacrtanih ciljeva Udruge
  • bavljenje aktivnostima Udruge i provođenje godišnjeg plana 
  • sudjelovanje u tijelima upravljanja Udruge
  • čuvanje i podizanje ugleda udruge
  • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza  
  • poštivati Statuta i na njemu temeljene odluke tijela Udruge
  • davati prijedloge za unapređenje rada i ukazivati na propuste u radu tijela Udruge
 • Prava redovnih članova udruge su:

 

  • da biraju i budu birani u tijela udruge
  • da iznose svoja mišljenja i prijedloge za bolji rad udruge
  • da sudjeluju u donošenju odluka neposredno ili preko tijela udruge
  • da budu obaviješteni o radu i odlukama tijela udruge
  • da budu obaviješteni o materijalno-financijskom poslovanju udruge 
 • Podupiruće članove udruge

 

Podupirući članovi udruge su oni članovi koji povremenom aktivnošću i materijalnim i drugim doprinosima  pomažu u radu Udruge. Podupirućeg člana imenuje  Predsjedništvo udruge,  te se temeljem odluke Predsjedništva upisuje u registar  članova. Podupirući članovi udruge mogu sudjelovati u radu, ali ne i u upravljanju poslovima udruge.
Podupirućim članom udruge mogu postati i pravne osobe a predstavlja ih ovlaštena osoba.

 • Počasne članove udruge

 

Počasnim članom udruge može postati osoba koja svojim ugledom i radom doprinosi promicanju ciljeva i zadataka udruge. Počasnog člana imenuje Predsjedništvo udruge, a upisuje se u registar članova temeljem odluke Predsjedništva. Počasni članovi udruge mogu sudjelovati u radu, ali ne i u upravljanju poslovima udruge.
Počasni članovi mogu biti istovremeno i redovni članovi ukoliko su ispunili pristupnicu i vlastoručno je potpisali.

 • Prava i dužnosti počasnih i podupirućih članova su:

 

 • da iznose svoja mišljenja i prijedloge za bolji rad udruge
 • da budu obaviješteni o radu udruge
 • da se bave aktivnostima udruge
 • da čuvaju i podižu ugled udruge
 • da se pridržavaju odredaba Statuta i drugih općih akata i odluka organa udruge

 

 

 

Članak 13.

 • Članstvo u udruzi prestaje:

 

 • dragovoljnim istupom
 • isključenjem iz članstva
 • smrću člana udruge
 • prestankom  postojanja udruge  

Član može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe ovog Statuta te drugih pravila udruge.

Odluku o isključivanju člana iz udruge donosi Predsjedništvo udruge većinom glasova.

Članak 14.

Članstvo u udruzi je dragovoljno i ne plaća se članarina.

 

 

 

Udruživanje udruge i ustrojstveni oblici udruge

Članak 15.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje, u zemlji i inozemstvu.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi).
Udruga može osnivati ustrojstvene oblike u inozemstvu, ako je to dopušteno propisima strane zemlje.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge.
Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.
Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika, imenovanju osnivača i odgovornih osoba kao i prestanku rada istih, donosi Skupština udruge.

V.  TIJELA  UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Prvi Dopredsjednik
 • Drugi Dopredsjednik
 • Tajnik
 • Nadzorni odbor

 

 

S K U P Š T I N A

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi sposobni redovni članovi udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 18.

Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake druge godine.
Izvanredna sjednica saziva se prema potrebi.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik udruge.
Sjednice skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvanrednu sjednicu Skupštine Predsjednik je dužan sazivati kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 19.

Skupštini predsjedava predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika.
U slučaju odsutnosti predsjednika i oba dopredsjednika udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi udruge.

 

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje 15 članova Udruge. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 21.

Skupština udruge:

 • donosi i mijenja Statut udruge
 • utvrđuje politiku i strategiju razvitka udruge 
 • donosi i mijenja program rada udruge

 

 

 • razmatra i usvaja izvješća o radu svih tijela udruge
 • usvaja financijski plan i završni račun udruge
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad udruge
 • bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika, Tajnika, članove i počasne članove Predsjedništva i članove Nadzornog odbora
 • imenuje i osniva radna tijela po potrebi, te im određuje zadatke
 • daje smjernice za rad udruge
 • odlučuje o udruživanju udruge s drugim organizacijama, učlanjenjem u udrugu organizaciju ili savez, te istupanju iz njih
 • odlučuje o osnivanju udruge ili zaklade
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge
 • odlučuje o prestanku rada udruge
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom

 

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo udruge.

 

 

Članak 23.

Predsjedništvo je izvršno i operativno tijelo Udruge.
Predsjedništvo čini 11 članova i čine ga: Predsjednik, Prvi Dopredsjednik, Drugi Dopredsjednik, Tajnik, tri redovna člana i 4 počasna člana Udruge koje bira Skupština na prijedlog Predsjednika na vrijeme od dvije godine.
Ukoliko se redovni članovi i počasni članovi biraju u toku mandata, njihov mandat traje do isteka mandata ostalih članova Predsjedništva.
Predsjednik udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi njegovim radom.

Članak 24.

Predsjedništvo :

 • rukovodi radom udruge
 • priprema održavanje sjednica Skupštine udruge
 • izvještava Skupštinu o svom radu
 • priprema i predlaže Skupštini program rada i djelatnosti, financijski plan i izvještaje
 • donosi odluke o isključenju članova iz udruge
 • odlučuje o tekućim imovinsko pravnim i financijskim pitanjima
 • predlaže Skupštini donošenje financijskog plana i programa koji uključuje proračun i završni račun
 • nadzire financijsko poslovanje udruge
 • predlaže i utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada

 

 

 • brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine udruge
 • upravlja imovinom udruge
 • podnosi izvješća o radu Skupštine udruge
 • imenuje i osniva radna tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 • donosi Pravilnike udruge
 • informira članove udruge o radu i aktivnostima udruge
 • odlučuje o suradnji sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima udruge

 

Članak 25.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjedništvo može izglasati prihvaćanje odluke ako je na sjednici Predsjedništva nazočno najmanje 6 njegovih članova.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.
Glasovanje o odlukama Predsjedništvo može provoditi javnim ili tajnim putem.
Predsjedništvo u pravilu radi na sjednicama.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom godišnje.
Predsjednik može pozvati članove Predsjedništva da neke odluke donesu i izvan sjednice pisanim putem (elektronskom poštom, telefonskim putem i sl.), što se ovjerava na idućoj sjednici Predsjedništva.
Na sjednici Predsjedništva vodi se zapisnik u koji se obavezno unosi mjesto i vrijeme održavanja sjednice, sudionici sjednice, dnevni red i donesene odluke, odnosno zaključci.
Zapisnik sjednice Predsjedništva, pored zapisničara, potpisuje predsjednik, odnosno osoba koja je predsjedala sjednicom Predsjedništva.
Počasne članove Predsjedništva bira i razrješuje Skupština udruge na prijedlog predsjednika udruge.
Počasnim članom Predsjedništva može postati osoba koja svojim radom i djelovanjem iznimno doprinosi postizanju ugleda udruge i dostojno prezentira udrugu.

 

Članak 26.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini i Nadzornom odboru udruge.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

 

P R E D S J E D N I K

 

Članak 27.

 

Izvršne funkcije, koordiniranje udrugom  i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik udruge, a bira ga Skupština udruge na mandat od dvije godine, s tim da može biti biran više puta za redom.

 

 

 

Članak 28.

 

Predsjednik:

 • zastupa udrugu i predstavlja udrugu
 • saziva Skupštinu udruge
 • rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva
 • djeluje kao koordinator udruge
 • predsjednik udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva udruge
 • pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva udruge
 • utvrđuje prijedloge programa rada i Statuta koji se podose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje
 • brine se o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine i Predsjedništva
 • obavlja poslove koje mu povjere članovi Skupštine i Predsjedništva
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela
 • imenuje i osniva radna tijela prema potrebi, te im određuje zadatke
 • obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom
 • vodi i nadzire imovinsko pravne i financijske poslove sukladno odlukama Skupštine i Predsjedništva
 • podnosi izvješće o radu udruge, te financijski plan i izvještaj, Skupštini udruge
 • predlaže članove tijela udruge
 • upravlja i raspolaže imovinom udruge
 • inicira i realizira suradnju sa srodnim organizacijama i udrugama u Hrvatskoj i inozemstvu

 

 

Članak 29.

Za svoj rad Predsjednik udruge je odgovoran Skupštini i Predsjedništvu udruge.
Predsjednik podnosi godišnje izviješće o svom radu Skupštini udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika udruge.

 

D O P R E D S J E D N I K

 

Članak 30.

 

Dopredsjednike udruge, Prvog i Drugog Dopredsjednika, bira Skupšina na mandat od dvije godine.
U slučaju predsjednikove spriječenosti, u svim poslovima zamjenjuju ga dopredsjednici udruge sukladno ovom statutu.

 

 

 

Članak 31.

Za svoj rad Dopredsjednici udruge, Prvi i Drugi Dopredsjednik, su odgovorni predsjedniku, Predsjedništvu i Skupštini udruge.

 

TAJNIK

Članak 32.

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije  godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u udruzi. Član je Predsjedništva kojemu je odgovoran za svoj rad.

Tajnik obavlja slijedeće poslove:

 • izvršava odluke Skupštine i predsjednika
 • priprema sjednice tijela upravljanja
 • neposredno i operativno realizira administrativne i upravne poslove
 • vodi registar članova
 • vodi zapisnik na sjednicama Predsjedništva i Skupštine
 • skrbi o pravilnom i pravovremenom poslovanju udruge
 • čuva arhivu udruge
 • obavlja i druge poslove koje mu predsjednik, Predsjedništvo i Skupština stave u nadležnost
 • obavlja materijalno i financijsko poslovanje udruge i odgovoran je za to poslovanje.
 • obavlja sve novčarske poslove i izvješćuje Predsjedništvo o stanju prihoda i rashoda
 • koordinira i nadzire sve prihode Udruge ostvarene u zemlji i inozemstvu

 

U slučaju odsutnosti tajnika, predsjednik udruge imenuje zapisničara za sjednice Predsjedništva i Skupštine.

Ukoliko se Tajnik bira u toku mandata, njegov mandat traje do isteka mandata ostalih članova Predsjedništva.

 

 

N A D Z O R N I    O D B O R

Članak 33.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom udruge.

Nadzorni odbor broji tri člana. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.  
Nadzorni odbor nadzire ispravnost i zakonitost rada Predsjedništva, podnosi izvješće Skupštini u svezi rada Predsjedništva, provodi odredbe Statuta i Programa rada udruge te odlučuje o kadrovskim poslovima.
Nadzorni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja sve poslove i provodi aktivnosti koje mu povjeri Skupština između dva zasjedanja.

 

 

Članak 34.

Mandat Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora traje dvije godine, a za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Skupštini.
Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi udruge. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.
Skupština može opozvati Nadzorni odbor u cijelosti ili pojedine njegove članove u slučaju neaktivnosti i nemogućnosti rada i sazivanja Nadzornog odbora.
Ukoliko se u toku mandata raspušta cijeli Nadzorni odbor, Skupština tada bira Nadzorni odbor s mandatom do isteka mandata raspuštenog Nadzornog odbora tj. do slijedeće izborne Skupštine, a ukoliko opozove samo pojedine članove Nadzornog odbora, tada bira samo pojedine članove Nadzornog odbora čiji mandat traje do isteka mandata Nadzornog odbora u čiji su sastav birani.  

 

Članak 35.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge, Skupština, Predsjedništvo, predsjednik ili Nadzorni odbor mogu osnovati stalna i povremena radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

LIKVIDATOR

Članak 36.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator može biti fizička osoba ili pravna osoba koja nije član udruge.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge.

 

 

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

V. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 37.

Članovi udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata udruge. Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 • kršenje zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja udruge
 • nepoštivanje odredbi Statuta
 • nepoštivanje odluka tijela upravljanja udruge
 • ne izvršavanje preuzetih obveza
 • nesavjesno izvršavanje obveza zbog čega je nastala materijalna šteta udruzi
 • nesavjesno ili nezakonito raspolaganje imovinom udruge
 • narušavanje ugleda udruge

 

 

Članak 38.

Stegovna odgovornost članova udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član udruge. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjedništvo.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za udrugu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena, ili
2. isključenje iz Udruge

Članak 39.

Član udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini udruge. Skupština udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna.

Članak 40.

Svaki član udruge ima pravo pisanim putem upozoriti predsjednika, Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili Skupštinu udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana Nadzorni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

 

 

 

VI.  IMOVINA  I  NAČIN  STJECANJA  IMOVINE

Članak 41.

Imovinu udruge čine:

        -   novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
-  novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
-   nekretnine i pokretne stvari udruge,
-   druga imovinska prava.

Članak 42.

Izvori financiranja udruge su:

 • donacije
 • dobrovoljni prilozi i darovi
 • sredstva iz proračuna i fondova
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom

 

 

Članak 43.

 

Sva pokretna i nepokretna imovina koju udruga stekne svojim djelovanjem njezino je vlasništvo i može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. Financijska godina za ovu udrugu počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

VI.  PRESTANAK  RADA  UDRUGE

Članak 44.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom ili odlukom Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova, od ukupnog broja nazočnih članova Skupštine udruge.

U slučaju prestanka rada Udruge preostala imovina će pripasti Franjevačkom samostanu Hercegovačke provincije, Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb, OIB:86472504760, Matični broj: 03962288.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 45.

 

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

VIII.  NADZOR

 

Članak 46.

 

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je član udruge povrijedio Statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

 

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 47.

 

Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora ili sukoba interesa, Skupština osniva arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština/Nadzorni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor ili sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor ili sukob interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 

X.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 48.

Statut je temeljni akt udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.
Nacrt Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo te ga dostavlja Skupštini na usvajanje.
Za usvajanje Statuta udruge potrebna je natpolovična većina glasova ukupnog broja nazočnih članova Skupštine udruge nakon provedene rasprave.
Izmjene i dopune donose se na isti način. 

 

 

 

 

 

Članak 49.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruge.
Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjedništvo.

 

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 23.03.2017.godine

Predsjednik
Ivan Soldo

                                                                                          

 
Volontiraj
Lokalni volonterski centar "Pomozimo zajedno"
 
Doniraj
Bez pomoći i donacija ljudi dobre volje, naša misija i svrha ne bi bila
ostvarena.
 
Kontaktiraj
Trebate informacije o radu Udruge te načinima pomoći? Vama bliska osoba treba našu pomoć i podršku?

 
Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać" Zagreb

Adresa: Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska;
Tel/Fax: + 385 1 553 3111; Mobitel: +385 99 553 3111; Email: info@humh.hr
OIB:
23780996201; Žiro račun: Zagrebačka banka
IBAN: HR9023600001102291909; SWIFT: ZABAHR2X

Copyright © 2012-2017 Udruga "Fra Mladen Hrkać". All rights reserved.
Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać" Zagreb -
Predstavništvo Široki Brijeg

Adresa: Fra Didaka Buntića 72, 88220 Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina;
Tel/Fax: + 387 39 702 612; Mobitel: + 387 63 702 612; Email: info@humh.ba
ID Broj:
4272350180006; Žiro račun: UniCredit Bank IBAN: BA39 3382 2048 6475 3856; SWIFT: UNCRBA 22

This site is powered by GCR production, 
design by ON/OFF Studio