Statut humanitarne udruge "fra Mladen Hrkać"

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (''Narodne novine'' broj 74/14), na redovnoj sjednici Skupštine Humanitarne udruge ''fra Mladen Hrkać'' održanoj  23.03.2017. godine, donijet je novi

 

S  T  A  T  U  T

Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać''

I   OSNOVNE  ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; gospodarske djelatnosti udruge sukladno zakonu ; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge; prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za humanitarnu udrugu „fra Mladen Hrkać“.

Članak 2.


Naziv udruge je: Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“

Skraćeni naziv udruge: HUMH
Sjedište udruge:  Zagreb
Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać'' je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ je neprofitna pravna osoba

 

Članak 4.

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ ima svoj znak:
Znak udruge je pravokutnog oblika i u njemu se nalazi tekst u dva reda.
U prvom redu piše humanitarna udruga, a u drugom fra Mladen Hrkać.

 

 

 

Članak 5.

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ ima pečat.
Pečat je okruglog oblika promjera 3 cm s obrisom lika fra Mladena Hrkaća oko kojeg se nalazi tekst koji glasi: humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ Zagreb.

 

Članak 6.

Udrugu zastupa Predsjednik, Prvi dopredsjednik i Tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 

II  CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA  I  DJELATNOSTI  UDRUGE

Članak 7.

Udruga je osnovana u cilju poticanja i razvijanja suradnje od općeg humanitarnog interesa i promicanja općih ljudskih vrijednosti u vidu :

 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području branitelja i stradalnika, demokratske političke kulture, duhovnosti, zaštite zdravlja, socijalnih djelatnosti, ljudskih prava i međunarodne suradnje.

Članak 8.

Djelatnosti udruge su:

 

 

 

 

Članak 9.

 

Ciljane skupine Udruge s obzirom na članstvo i  korisnike prema kojima je udruga usmjerena su:

 

 

 

Gospodarske djelatnosti Udruge

                                                       
Članak 10.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruga će, sukladno posebnim propisima, obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:

 

 

 

III. JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE

Članak 11.

Rad Udruge je javan. Javnost djelovanja Udruge osigurava se:

 

IV. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 12.

 

Članovi udruge se upisuju u Registar članova koji vodi Tajnik Udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili u papirnatom obliku i obvezno sadrži slijedeće podatke:

- o osobnom imenu (nazivu) , OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Udrugi,  kategoriji članstva, datumu prestanka članstva te druge podatke.
Popis članova uvijek je dostupan  na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članstvo je podijeljeno na:

 

Redovno članstvo podrazumijeva fizičke ili pravne osobe koji izravno sudjeluju u izvršavanju djelatnosti Udruge. Redovnim članom se postaje potpisivanjem pristupnice i upisom u registar članova.
Svi redovni punoljetni članovi čine Skupštinu Udruge, sudjeluju u radu i imaju pravo odlučivanja.
Maloljetni članovi Udruge mogu sudjelovati u aktivnostima Udruge, uz izjave i suglasnosti roditelja ali nemaju pravo odlučivanja.
Članovi obitelji korisnika, kao i djeca kada postanu  punoljetni mogu ako žele postati aktivni članovi udruge koji imaju pravo odlučivanja na Skupštini.

Redovni članovi Udruge mogu biti:

 

 

 

 

 

Podupirući članovi udruge su oni članovi koji povremenom aktivnošću i materijalnim i drugim doprinosima  pomažu u radu Udruge. Podupirućeg člana imenuje  Predsjedništvo udruge,  te se temeljem odluke Predsjedništva upisuje u registar  članova. Podupirući članovi udruge mogu sudjelovati u radu, ali ne i u upravljanju poslovima udruge.
Podupirućim članom udruge mogu postati i pravne osobe a predstavlja ih ovlaštena osoba.

 

Počasnim članom udruge može postati osoba koja svojim ugledom i radom doprinosi promicanju ciljeva i zadataka udruge. Počasnog člana imenuje Predsjedništvo udruge, a upisuje se u registar članova temeljem odluke Predsjedništva. Počasni članovi udruge mogu sudjelovati u radu, ali ne i u upravljanju poslovima udruge.
Počasni članovi mogu biti istovremeno i redovni članovi ukoliko su ispunili pristupnicu i vlastoručno je potpisali.

 

 

 

 

Članak 13.

 

Član može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe ovog Statuta te drugih pravila udruge.

Odluku o isključivanju člana iz udruge donosi Predsjedništvo udruge većinom glasova.

Članak 14.

Članstvo u udruzi je dragovoljno i ne plaća se članarina.

 

 

 

Udruživanje udruge i ustrojstveni oblici udruge

Članak 15.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanje, u zemlji i inozemstvu.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.
Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.
Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranci, klubovi).
Udruga može osnivati ustrojstvene oblike u inozemstvu, ako je to dopušteno propisima strane zemlje.
Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge.
Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.
Odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika, imenovanju osnivača i odgovornih osoba kao i prestanku rada istih, donosi Skupština udruge.

V.  TIJELA  UDRUGE

Članak 16.

Tijela udruge su:

 

 

S K U P Š T I N A

Članak 17.

Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi sposobni redovni članovi udruge, te predstavnik pravne osobe članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.

Članak 18.

Sjednica Skupštine može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake druge godine.
Izvanredna sjednica saziva se prema potrebi.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik udruge.
Sjednice skupštine održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Izvanrednu sjednicu Skupštine Predsjednik je dužan sazivati kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge ili Nadzorni odbor udruge. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

Članak 19.

Skupštini predsjedava predsjednik udruge, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika.
U slučaju odsutnosti predsjednika i oba dopredsjednika udruge, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi udruge.

 

Članak 20.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je nazočno najmanje 15 članova Udruge. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 21.

Skupština udruge:

 

 

 

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

Članak 22.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo udruge.

 

 

Članak 23.

Predsjedništvo je izvršno i operativno tijelo Udruge.
Predsjedništvo čini 11 članova i čine ga: Predsjednik, Prvi Dopredsjednik, Drugi Dopredsjednik, Tajnik, tri redovna člana i 4 počasna člana Udruge koje bira Skupština na prijedlog Predsjednika na vrijeme od dvije godine.
Ukoliko se redovni članovi i počasni članovi biraju u toku mandata, njihov mandat traje do isteka mandata ostalih članova Predsjedništva.
Predsjednik udruge saziva sjednice Predsjedništva i rukovodi njegovim radom.

Članak 24.

Predsjedništvo :

 

 

 

Članak 25.

Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Udruge koji je ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjedništvo može izglasati prihvaćanje odluke ako je na sjednici Predsjedništva nazočno najmanje 6 njegovih članova.
Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih članova Predsjedništva.
Glasovanje o odlukama Predsjedništvo može provoditi javnim ili tajnim putem.
Predsjedništvo u pravilu radi na sjednicama.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a mora se održati najmanje jednom godišnje.
Predsjednik može pozvati članove Predsjedništva da neke odluke donesu i izvan sjednice pisanim putem (elektronskom poštom, telefonskim putem i sl.), što se ovjerava na idućoj sjednici Predsjedništva.
Na sjednici Predsjedništva vodi se zapisnik u koji se obavezno unosi mjesto i vrijeme održavanja sjednice, sudionici sjednice, dnevni red i donesene odluke, odnosno zaključci.
Zapisnik sjednice Predsjedništva, pored zapisničara, potpisuje predsjednik, odnosno osoba koja je predsjedala sjednicom Predsjedništva.
Počasne članove Predsjedništva bira i razrješuje Skupština udruge na prijedlog predsjednika udruge.
Počasnim članom Predsjedništva može postati osoba koja svojim radom i djelovanjem iznimno doprinosi postizanju ugleda udruge i dostojno prezentira udrugu.

 

Članak 26.

Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini i Nadzornom odboru udruge.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.

 

P R E D S J E D N I K

 

Članak 27.

 

Izvršne funkcije, koordiniranje udrugom  i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik udruge, a bira ga Skupština udruge na mandat od dvije godine, s tim da može biti biran više puta za redom.

 

 

 

Članak 28.

 

Predsjednik:

 

 

Članak 29.

Za svoj rad Predsjednik udruge je odgovoran Skupštini i Predsjedništvu udruge.
Predsjednik podnosi godišnje izviješće o svom radu Skupštini udruge.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika udruge.

 

D O P R E D S J E D N I K

 

Članak 30.

 

Dopredsjednike udruge, Prvog i Drugog Dopredsjednika, bira Skupšina na mandat od dvije godine.
U slučaju predsjednikove spriječenosti, u svim poslovima zamjenjuju ga dopredsjednici udruge sukladno ovom statutu.

 

 

 

Članak 31.

Za svoj rad Dopredsjednici udruge, Prvi i Drugi Dopredsjednik, su odgovorni predsjedniku, Predsjedništvu i Skupštini udruge.

 

TAJNIK

Članak 32.

Tajnika udruge bira i imenuje Skupština na mandat od dvije  godine za obavljanje stručno administrativnih poslova u udruzi. Član je Predsjedništva kojemu je odgovoran za svoj rad.

Tajnik obavlja slijedeće poslove:

 

U slučaju odsutnosti tajnika, predsjednik udruge imenuje zapisničara za sjednice Predsjedništva i Skupštine.

Ukoliko se Tajnik bira u toku mandata, njegov mandat traje do isteka mandata ostalih članova Predsjedništva.

 

 

N A D Z O R N I    O D B O R

Članak 33.

Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom udruge.

Nadzorni odbor broji tri člana. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika Nadzornog odbora.  
Nadzorni odbor nadzire ispravnost i zakonitost rada Predsjedništva, podnosi izvješće Skupštini u svezi rada Predsjedništva, provodi odredbe Statuta i Programa rada udruge te odlučuje o kadrovskim poslovima.
Nadzorni odbor je izvršno tijelo Skupštine koje obavlja sve poslove i provodi aktivnosti koje mu povjeri Skupština između dva zasjedanja.

 

 

Članak 34.

Mandat Nadzornog odbora i predsjednika Nadzornog odbora traje dvije godine, a za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Skupštini.
Nadzorni odbor donosi pravovaljane odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova Nadzornog odbora. Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi udruge. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.
Skupština može opozvati Nadzorni odbor u cijelosti ili pojedine njegove članove u slučaju neaktivnosti i nemogućnosti rada i sazivanja Nadzornog odbora.
Ukoliko se u toku mandata raspušta cijeli Nadzorni odbor, Skupština tada bira Nadzorni odbor s mandatom do isteka mandata raspuštenog Nadzornog odbora tj. do slijedeće izborne Skupštine, a ukoliko opozove samo pojedine članove Nadzornog odbora, tada bira samo pojedine članove Nadzornog odbora čiji mandat traje do isteka mandata Nadzornog odbora u čiji su sastav birani.  

 

Članak 35.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge, Skupština, Predsjedništvo, predsjednik ili Nadzorni odbor mogu osnovati stalna i povremena radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

LIKVIDATOR

Članak 36.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator može biti fizička osoba ili pravna osoba koja nije član udruge.
Likvidator nema pravo na naknadu troškova za svoj rad iz sredstava Udruge.

 

 

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

V. STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 37.

Članovi udruge preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata udruge. Članovi udruge stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti:

 

 

Članak 38.

Stegovna odgovornost članova udruge utvrđuje se u stegovnom postupku. Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član udruge. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjedništvo.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za udrugu.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
1. opomena, ili
2. isključenje iz Udruge

Članak 39.

Član udruge kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz udruge ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini udruge. Skupština udruge je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna.

Članak 40.

Svaki član udruge ima pravo pisanim putem upozoriti predsjednika, Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili Skupštinu udruge na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela udruge.
Na upozorenja i pritužbe člana Nadzorni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

 

 

 

VI.  IMOVINA  I  NAČIN  STJECANJA  IMOVINE

Članak 41.

Imovinu udruge čine:

        -   novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
-  novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
-   nekretnine i pokretne stvari udruge,
-   druga imovinska prava.

Članak 42.

Izvori financiranja udruge su:

 

 

Članak 43.

 

Sva pokretna i nepokretna imovina koju udruga stekne svojim djelovanjem njezino je vlasništvo i može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva i zadataka utvrđenih ovim statutom.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje. Financijska godina za ovu udrugu počinje 1. siječnja, a završava 31. prosinca iste godine.

VI.  PRESTANAK  RADA  UDRUGE

Članak 44.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom ili odlukom Skupštine.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova, od ukupnog broja nazočnih članova Skupštine udruge.

U slučaju prestanka rada Udruge preostala imovina će pripasti Franjevačkom samostanu Hercegovačke provincije, Avenija Gojka Šuška 2, Zagreb, OIB:86472504760, Matični broj: 03962288.

Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

 

 

VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 45.

 

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge.
Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu.
Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje Udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

VIII.  NADZOR

 

Članak 46.

 

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.
Ako član udruge smatra da je član udruge povrijedio Statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.
Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

 

IX. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 47.

 

Spor ili sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora ili sukoba interesa, Skupština osniva arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština/Nadzorni odbor. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor ili sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor ili sukob interesa.
Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

 

X.  PRIJELAZNE  I  ZAVRŠNE  ODREDBE

Članak 48.

Statut je temeljni akt udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu sa odredbama Statuta.
Nacrt Statuta priprema i utvrđuje Predsjedništvo te ga dostavlja Skupštini na usvajanje.
Za usvajanje Statuta udruge potrebna je natpolovična većina glasova ukupnog broja nazočnih članova Skupštine udruge nakon provedene rasprave.
Izmjene i dopune donose se na isti način. 

 

 

 

 

 

Članak 49.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština udruge.
Tumačenje drugih akata udruge daje Predsjedništvo.

 

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 23.03.2017.godine

Predsjednik
Ivan Soldo

                                                                                          Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać"

Humanitarna udruga "fra Mladen Hrkać", osnovana 16. lipnja 2012. godine u Zagrebu, pomaže osobama sa zdravstvenim poteškoćama i njihovim obiteljima koje dolaze u Zagreb na liječenje. Pružanje pomoći ogleda se u vidu osiguranja smještaja, prehrane, sufinanciranja troškova prijevoza, potpore pri rješavanju administrativnih zahtjeva i prepreka te pri nastavku školovanja. Volonteri i članovi Udruge dočekuju korisnike prilikom njihovog dolaska u Zagreb, svakodnevno obilaze pacijente koji se nalaze na liječenju u nekoj od zagrebačkih bolnica, donose gotov kuhani obrok, pomažu korisnicima mlađima od 18 godina u školovanju te pomažu članovima njihovih obitelji za vrijeme njihovog boravka u Zagrebu.
 
Zagreb

  
Trg Stjepana Radića 3. 10000 Zagreb, RH
  
+ 385 1 553 3111
  
+ 385 99 553 3111
  
info@humh.hr

OIB: 23780996201;
Žiro račun: Zagrebačka banka
IBAN: HR9023600001102291909;
SWIFT: ZABAHR2X

Predstavništvo Široki Brijeg

  
Fra Didaka Buntića 72. 88220 Široki Brijeg, BiH
  
+ 387 39 702 612
  
+ 387 63 702 612
  
info@humh.ba

ID Broj: 4272350180006;
Žiro račun: 3382202264752470 UniCredit Bank
IBAN: BA39 3382 2048 6475 3856;
SWIFT: UNCRBA 22

Copyright © 2012-2021 Udruga "Fra Mladen Hrkać". All rights reserved. This site is powered by GCR production,  design by ON/OFF Studio